Zaopiekuj się maluchem

 

Projekt „Opiekun Dzienny”

Beautiful smiling cute baby

 Od października 2014 roku we współpracy z Urzędem Miasta st. Warszawy oraz Zespołem Warszawskich Żłobków bierzemy udział w realizacji projektu mającego na celu rozpowszechnienie nowej formy opieki nad dziećmi w wieku od 1 roku do 3 lat.

Jeśli jesteś zainteresowany pracą jako opiekun dzienny lub zapewnieniem swojemu dziecku profesjonalnej opieki w punktach opiekuna dziennego prowadzonymi na terenie miasta st. Warszawy, to zapraszamy Cię do zapoznania się z poniższą prezentacją projektu.

 

INFORMACJE DLA OSÓB ZAINTERESOWANYCH PODJĘCIEM PRACY JAKO OPIEKUN DZIENNY

Jeśli jesteś osobą, która chciałaby podjąć pracę na stanowisku opiekuna dziennego w jednym w punktów świadczących tego typu usługi na terenie m.st. Warszawy, to zapraszamy Cię do zapoznania się z poniższymi informacjami na temat projektu.

 

I Przebieg działań w projekcie:

 • Stworzenie punktów opieki dziennej na terenie miasta st. Warszawy, do których będą uczęszczały dzieci od 1 do 3 r.ż.
 • Rekrutacja i przeszkolenie kandydatów na opiekuna dziennego oraz wolontariusza.
 • Wybór Opiekunów dziennych w drodze konkursu, którzy podejmą pracę we wskazanych punktach.
 • Zatrudnienie Opiekunów dziennych.
 • Szkolenie wolontariuszy do pracy w punktach opieki dziennej.
 • Podpisanie porozumień z wolontariuszami.
 • Monitoring i regularne wsparcie Opiekunów dziennych.

 

II Realizacja Projektu przez naszą firmę:

 • IX 2014 – XI 2017

 

III Zadania Opiekuna Dziennego:

 • zapewnienie dzieciom opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych, w tym przestrzeni do zabawy, odpoczynku, czynności pielęgnacyjnych, a także warunków do spożywania dostarczanych przez Rodziców posiłków, w tym napojów;
 • zagwarantowanie dzieciom właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dzieci;
 • prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dzieci, właściwych do ich wieku;
 • świadczenie usługi opieki nad dziećmi od pierwszego do ukończenia trzeciego roku życia;
 • sprawowanie opieki nad dziećmi skierowanymi przez Zleceniodawcę w liczbie nie większej niż 5, w lokalu udostępnionym przez m.st. Warszawa.
 • sprawowanie opieki w dni powszednie, od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy i sobót, przez 8 h dziennie, w stałych godzinach uzgodnionych przez Dziennego opiekuna z Rodzicami;
 • współpracowanie z koordynatorem opiekunów dziennych;
 • prowadzenie dokumentacji świadczenia usług;
 • współdziałanie z Rodzicami, a w szczególności: udzielanie informacji o przebiegu pobytu dziecka; bieżące informowanie o konieczności uzupełnienia lub wymiany przedmiotów (rzeczy) wchodzących w skład wyprawki; korzystanie z pomocy wolontariusza, z którym Zleceniodawca zawarł stosowne porozumienie.

 

IV Korzyści z udziału w Projekcie dla kandydatów na Opiekuna Dziennego:

 • Możliwość zatrudnienia na zasadach opisanych w Ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3,

”Dziennym opiekunem jest osoba fizyczna zatrudniana przez podmioty, o których  mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3 (to jest: gminy; osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej), na podstawie umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia”.

 • Po podjęciu pracy Opiekun dzienny zostanie objęty ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej (OC) przez Zleceniodawcę na okres świadczenia usług opiekuńczych, za szkody wyrządzone przez Dziennego opiekuna przy sprawowaniu opieki nad dziećmi,
 • Całkowite finansowanie szkolenia 160-cio godzinnego dającego uprawnienia do pracy jako opiekun dzienny.
 • Możliwość udziału w ogłoszonym przez Urząd Miasta st. Warszawy otwartym konkursie ofert na jedno ze stanowisk opiekuna dziennego.
 • W przypadku wyłonienia kandydata na Opiekuna dziennego w drodze konkursu – podpisanie umowy zlecenia na świadczenie usług.
 • Współpraca ze wskazanym „żłobkiem wspierającym”.
 • Możliwość udziału w comiesięcznych superwizjach dla Opiekunów dziennych.
 • Wsparcie w pracy z rodzicami – organizowanie spotkań dla rodziców.
 • Regularne wsparcie merytoryczne podczas wizyt „monitorująco-wspierających” w punktach.
 • Bieżąca pomoc w pracy świadczona przez wolontariuszy- rodziców lub osoby przez nich wskazane.

 

V Zobowiązania kandydatów na Opiekuna Dziennego:

 • Ukończenie szkolenia – udział w min. 80 % zajęć, realizacja praktyk zawodowych we wskazanej placówce, przystąpienie do pisemnej pracy końcowej i uzyskanie pozytywnego wyniku, odebranie certyfikatu poświadczającego ukończenie szkolenia.
 • Przystąpienie do otwartego konkursu ofert na stanowisko Opiekuna dziennego, prowadzonego przez m.st. Warszawa (po zakończeniu szkolenia i uzyskaniu certyfikatu).
 • Podpisanie umowy o świadczenie usług opiekuna dziennego – (w przypadku wyboru uczestnika w konkursie na opiekuna dziennego). Umowa będzie zawarta z dziennym opiekunem przez M. st. Warszawa.
 • Realizowanie postanowień umowy o świadczenie usług opiekuna dziennego. Przedmiotem umowy będzie świadczenie usług opiekuńczych nad dziećmi przez Dziennego opiekuna, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2013 r. poz. 1457).
 • Nie przerywanie pracy przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.
 • W przypadku niedopełnienia w/w warunków uczestnik szkolenia będzie zobowiązany do zwrotu zainwestowanych w jego szkolenie środków finansowych.

 

VI Zobowiązania Zleceniodawcy:

 • organizowanie zastępstw w sprawowaniu opieki tak by, w miarę istniejących możliwości, zapewnić dzieciom opiekę przez innego Dziennego opiekuna w przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiającej wykonywanie opieki przez Dziennego opiekuna będącego stroną umowy;
 • przekazywanie Dziennemu opiekunowi w wersji papierowej lub elektronicznej niezbędnych wzorów służących dokumentowaniu wykonywania umowy;
 • sprawowanie nadzoru nad pracą Dziennego opiekuna w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki.
 • Zleceniodawca udostępnia Dziennemu opiekunowi lokal wraz z niezbędnym sprzętem.
 • Udzielanie wsparcia Dziennemu opiekunowi w organizacji warunków sprawowania opieki poprzez: udostępnienie lokalu wyposażonego w niezbędny sprzęt, wyposażenie w pomoce dydaktyczne, zapewnienie środków czystości niezbędnych do wykonania usługi opiekuńczej w ilościach zgodnych z przyjętymi normami, zapewnienie możliwości korzystania z warsztatów i fachowych konsultacji w zakresie     rozwiązywania zauważonych lub zgłaszanych problemów w opiece;

 

Podsumowanie:

Udział w projekcie daje możliwość zdobycia kwalifikacji do pracy w zawodzie Opiekuna dziennego, dzięki odbyciu 160 – godzinnego, bezpłatnego szkolenia.

Uzyskanie kwalifikacji w zawodzie Opiekuna dziennego pozwala na przystąpienie do otwartego konkursu i ofert i tym samym daje szanse na zdobycie stałej pracy.

Podjęcie pracy jako Opiekun dzienny w ramach niniejszego Projektu stwarza warunki do dalszego rozwoju zawodowego poprzez udział w różnych formach wsparcia (współpraca z koordynatorem oraz żłobkiem wspierającym, superwizje, wizyty „monitorująco – wspierające”, pomoc rodziców i wolontariuszy).

Opiekun dzienny biorący udział w Projekcie nie musi posiadać własnego lokalu, w którym będzie świadczył usługę opieki nad dziećmi –  otrzyma przystosowany i wyposażony lokal.

 

Jeśli zainteresował Cię udział w projekcie, to zapraszamy do kontaktu telefonicznego lu mailowego w celu zgłoszenia swojej kandydatury. Dodatkowe informacje na temat naboru do grupy szkoleniowej czy innych bieżących działań realizowanych w ramach projektu znajdziesz w naszych „AKTUALNOŚCIACH”. Serdecznie zapraszamy!

 

INFORMACJE DLA RODZICÓW, KTÓRZY CHCĄ KORZYSTAĆ Z PUNKTÓW OPIEKI DZIENNEJ

Jeśli jesteś rodzicem dziecka w wieku od 1 do 3 lat i chciałbyś skorzystać z profesjonalnej opieki dla swojego dziecka świadczonej przez Opiekuna dziennego, to zachęcamy do zapoznania się z poniższymi informacjami.

 

Oferta skierowana jest do rodziców, którzy:

 • mieszkają na terenie m.st. Warszawy
 • odprowadzają podatek dochodowy do urzędu skarbowego właściwego dla m.st. Warszawy
 • utworzą grupę 5 –ga dzieci w środowisku lokalnym

 

Zobowiązania rodziców korzystających z Punktów Opieki dziennej:

• rodzic będzie osobiście świadczył pomoc Dziennemu opiekunowi w sprawowaniu opieki na dziećmi co najmniej przez 8 godzin tygodniowo lub wyznaczy osobę, która będzie udzielała tej pomocy w jego zastępstwie;
• rodzic zagwarantuje dziecku wyżywienia, w tym napojów na czas pobytu w punkcie;
• rodzic będzie ponosił odpłatność za pobyt dziecka w punkcie.
Przyjęcie do Punktu Dziennego Opiekuna będzie możliwe po spełnieniu powyższych kryteriów oraz zarejestrowaniu wniosku w systemie rekrutacyjnym zgodnie z Regulaminem Rekrutacji dostępnym na stronie www.zlobki.waw.pl

 

Więcej informacji na temat rekrutacji dzieci do Punktów Opiekuna Dziennego można uzyskać na stronie Zespołu Żłobków m.st. Warszawy (wystarczy kliknąć w ten link)

oraz kontaktując się z Koordynatorem ds. Dziennego Opiekuna mailowo: dzienny-opiekun@zlobki.waw.pl  lub telefonicznie pod numerem tel.: 502 268 105.

 

Szkolenia zawodowe

lo-02zaopiekuj się maluchem

Od 2011 roku prowadzimy szkolenia zawodowe dające kwalifikacje do pracy jako opiekun w żłobku, opiekun dzienny oraz wolontariusz do opieki nad dziećmi do lat 3.

Jeśli jesteś zainteresowany wzięciem udziału w jednym ze szkoleń umożliwiających pracę z dziećmi do 3 roku życia, to zapraszamy Cię do zapoznania z naszą ofertą i skontaktowania się z nami mailowo lub telefonicznie.

Programy szkoleń zostały zatwierdzone decyzją Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 maja 2011 roku nr 11/2011.

Zgodnie z otrzymaną decyzją mamy prawo prowadzenia:

 • 280 – godzinnego szkolenia dla Opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym
 • 80 – godzinnego szkolenia uzupełniającego dla Opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym
 • 160 – godzinnego szkolenia dla Opiekuna dziennego
 • 40 – godzinnego szkolenia uzupełniającego dla Opiekuna dziennego
 • 40 – godzinnego szkolenia dla Wolontariusza

Uzyskanie naszego certyfikatu daje kwalifikacje/uprawnienia do pracy w zawodzie opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, opiekuna dziennego i wolontariusza do opieki nad dziećmi do 3 r. ż.

Zakres tematyczny szkoleń jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna.

Opierając się na naszym doświadczeniu w prowadzeniu szkoleń zawodowych wiemy jak ważny jest odpowiedni, dostosowany do potrzeb sposób przekazywania wiedzy oraz rozwijania umiejętności praktycznych. Dlatego właśnie podczas szkoleń używamy różnorodnych technik, narzędzi, pomocy dydaktycznych  oraz metod opartych o zasady nauczania osób dorosłych. Zależy nam na tym, aby uczyć w sposób jasny, zrozumiały i ciekawy, przekazując najnowszą wiedzę teoretyczną  popartą praktycznym doświadczeniem.

Więcej informacji na temat poszczególnych szkoleń możesz znaleźć w naszej OFERCIE w zakładce: „SZKOLENIA”. Serdecznie zapraszamy!

 

Prawo

spielen

 

Ustawa o opiece nad dziećmi do lat 3 reguluje zasady uzyskania kwalifikacji zawodowych oraz prowadzenia placówek i punktów opieki nad dziećmi do 3 roku życia.

Zapraszamy do zapoznania się z opisami zawodów związanych z opieką na dziećmi do lat 3 – opiekuna w żłobku i opiekuna dziennego.

OPIS ZAWODU OPIEKUN W ŻŁOBKU

Zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi do lat 3 z dnia 4 kwietnia 2011 roku opiekunem w żłobku oraz klubie dziecięcym może zostać osoba posiadająca kwalifikacje: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego. Osoby te mogą podjąć pracę zarówno w żłobku jaki i klubie dziecięcym bez dodatkowego przeszkolenia.

Żłobki sprawują opiekę nad dziećmi od 20 tygodnia życia do 3 roku. Czas opieki nad dziećmi w tych placówkach nie powinien przekraczać 10 godzin dziennie (poza szczególnymi przypadkami). Jeden opiekun może sprawować opiekę nad maksymalnie ośmiorgiem dzieci, a w przypadku gdy w grupie znajduje się dziecko niepełnosprawne, dziecko wymagające szczególnej opieki lub dziecko, które nie ukończyło pierwszego roku życia – maksymalnie nad pięciorgiem dzieci.

Kluby dziecięce sprawują opiekę nad dziećmi od pierwszego do trzeciego roku życia. Czas opieki nad dziećmi w tych placówkach nie powinien przekraczać 5 godzin dziennie. Jeden opiekun może sprawować opiekę w klubie dziecięcym nad maksymalnie ośmiorgiem dzieci, a w przypadku gdy w grupie znajduje się dziecko niepełnosprawne lub dziecko wymagające szczególnej opieki – maksymalnie nad pięciorgiem dzieci.

Opiekun prowadzący zajęcia w żłobku lub klubie dziecięcym współpracuje z rodzicami dzieci, w szczególności przez prowadzenie konsultacji i udzielanie porad rodzicom w zakresie pracy i opieki nad  dziećmi.

Kwalifikacje uprawniające do podjęcia pracy jako opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym:

Kandydat do pracy w charakterze opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym powinien posiadać co najmniej średnie wykształcenie oraz minimum dwuletnie udokumentowane doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do lat 3.

W sytuacji, gdy osoba posiadająca takie kwalifikacje pracowała z dziećmi do 3 roku życia wcześniej niż 6 miesięcy przed aktualnym rozpoczęciem pracy jako opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym zobowiązana jest uczestniczyć w szkoleniu uzupełniającym dla opiekuna w wymiarze 80 godzin. Zgodnie z wytycznymi Ustawy osoba z takimi kwalifikacjami ma sześć miesięcy od rozpoczęcia pracy na uzupełnienie kwalifikacji.

Opiekunem może zostać osoba posiadająca średnie wykształcenie, nie mająca udokumentowanego doświadczenia w pracy z dziećmi. Niezbędne jest wówczas przed zatrudnieniem jako opiekun w żłobku lub w klubie dziecięcym ukończenie 280-godzinnego szkolenia przygotowującego do pracy w charakterze opiekuna w tych placówkach.

Ponadto osoba, która chce zostać opiekunem musi spełniać następujące wymagania:

 • daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi;
 • nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona ani ograniczona;
 • wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;
 • nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne.

Decyzję o zatrudnieniu kandydata podejmuje dyrektor lub właściciel placówki. Również od decyzji tych osób zależy jak wygląda ścieżka awansu zawodowego zatrudnionego kandydata. W przypadku żłobków miejskich droga awansu zwykle opisana jest w wewnętrznych regulaminach organizacyjnych, znajdujących oparcie w przepisach dotyczących zatrudniania pracowników samorządowych.

W placówkach prywatnych zależy to od struktury organizacyjnej i polityki personalnej danego miejsca.

 

OPIS ZAWODU DZIENNY OPIEKUN

Dziennego opiekuna na podstawie umowy zlecenia zatrudnić może gmina (wybierany w drodze konkursu). Opiekun zajmuje się dziećmi w wieku od ukończenia 20 tygodnia do 3 roku życia. Pod jego opieką może przebywać maksymalnie pięcioro dzieci, a w przypadku gdy w grupie znajduje się dziecko, które nie ukończyło pierwszego roku życia, jest niepełnosprawne lub wymaga szczególnej opieki – maksymalnie nad trojgiem dzieci.

Dzienny opiekun przy sprawowaniu opieki nad dziećmi może korzystać z pomocy wolontariuszy, (którzy przejdą odpowiednie szkolenia dla wolontariuszy). Do zadań dziennego opiekuna należy w szczególności:

1) zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych;

2) zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka;

3) prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka.

Dzienny opiekun może korzystać w pracy z pomocy rodziców w sprawowaniu opieki nad dziećmi w czasie prowadzenia zajęć.

Rodzice są zobowiązani do ponoszenia opłat za pobyt oraz wyżywienie dzieci u dziennego opiekuna.

Maksymalną wysokość wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasady jego ustalania określa, w drodze uchwały, rada gminy.

Kwalifikacje uprawniające do podjęcia pracy jako dzienny opiekun.

Osoby posiadające co najmniej 12 miesięczne udokumentowane doświadczenia w pracy z dziećmi do 3 roku życia uzyskane bezpośrednio przed rozpoczęciem pracy jako opiekun mogą podjąć pracę bez dodatkowego przeszkolenia.

Osoby nie posiadające wymaganego doświadczenia, a spełniające wyżej wymienione wymagania mogą uzupełnić kwalifikacje poprzez udział w odpowiednim szkoleniu:

 • podstawowym 160-godzinnym – dla osób nie posiadających kwalifikacji do pracy z dziećmi;
 • uzupełniającym 40-godzinnym dla osób posiadających kwalifikacje w zawodzie:  pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego.

Niezależnie od posiadanych kwalifikacji, dzienny opiekun musi spełniać następujące wymagania:

1) dać rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi;

2) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona ani ograniczona;

3) wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;

4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne;

5) posiada warunki lokalowe zapewniające bezpieczną opiekę nad dzieckiem; dopuszczalne jest korzystanie z lokalu wskazanego na ten cel przez gminę.

Posiadanie odpowiednich kwalifikacji przez kandydata na opiekuna dziennego może być zweryfikowane w trakcie zleconego przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez Ośrodek Pomocy Społecznej właściwy dla miejsca zamieszkania kandydata.