Szkolenia

Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym – 280 godzinne szkolenia podstawowe

Creative kids class

 

Jeśli zainteresowały Cię nasze szkolenia –  wyślij do nas wypełniony formularz zgłoszeniowy. Skontaktujemy się z Tobą w celu potwierdzenia chęci udziału w szkoleniu. Pobierz formularz

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się o aktualnych promocjach. Istnieje możliwość uzyskania sfinansowania kosztów szkolenia przez Urząd Pracy. Zadzwoń lub napisz do nas a otrzymasz więcej informacji na ten temat.

Szkolenia podstawowe – 280 godzinne – dla opiekuna dzieci do lat trzech w żłobkach i klubach dziecięcych, o którym mowa w art. 16 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Liczba godzin: 280 godzin – w tym 200 w formie zajęć warsztatowych i 80 w formie praktyk. Praktyki odbywają się w placówkach zajmujących się opieką nad dziećmi do lat 3.

 

Szkolenie skierowane do osób:

 • chcących podjąć pracę w żłobku lub klubie dziecięcym jako opiekun;
 • posiadających co najmniej wykształcenie średnie;
 • nie posiadających kwalifikacji w zawodzie: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego.

Program szkolenia:

1) PSYCHOPEDAGOGICZNE PODSTAWY ROZWOJU JEDNOSTKI (20 GODZIN):

2) ROZWÓJ DZIECKA W OKRESIE WCZESNEGO DZIECIŃSTWA (25 GODZIN):

3) STYMULOWANIE WSZECHSTRONNEGO ROZWOJU DZIECKA (120 GODZIN):

4) KOMPETENCJE OPIEKUNA DZIECKA (35 GODZIN):

5) PRAKTYKI ZAWODOWE (80 GODZIN).

W ramach szkolenia otrzymasz:

 • możliwość udziału w zajęciach teoretycznych i warsztatowych  prowadzonych przez skutecznych, sprawdzonych trenerów, mających doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla kadry żłobków i klubów dziecięcych,
 • organizację praktyk zawodowych – praktyki odbywają się w Punktach Opiekuna Dziennego prowadzonych na terenie M. St. Warszawy
 • serwis kawowy w trakcie szkolenia,
 • materiały szkoleniowe dla uczestników – materiały bieżące uczestnicy otrzymują w trakcie każdych zajęć, pod koniec części warsztatowej szkolenia każdy otrzymuje skrypt obejmujący całość omawianych zagadnień,
 • certyfikat uprawniający do wykonywania zawodu Opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, dający także uprawnienia do  pracy jako Opiekun dzienny oraz Wolontariusz, wydany na podstawie decyzji Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nr 27/2016 z dnia 13 maja 2016 roku (poprzednia 5 letnia decyzja Ministerstwa nr 11/2011 z dnia 31 maja 2011 roku).

Opiekun w żłobku – 80 godzinne szkolenie uzupełniające

Kinder mit Erzieher lesen Buch im Kindergarten

 

Jeśli zainteresowało Cię to szkolenie –  wyślij do nas wypełniony formularz zgłoszeniowy. Skontaktujemy się z Tobą w celu potwierdzenia chęci udziału w szkoleniu. Pobierz formularz.

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się o aktualnych promocjach. Istnieje możliwość uzyskania sfinansowania kosztów szkolenia przez Urząd Pracy. Zadzwoń lub napisz do nas a otrzymasz więcej informacji na ten temat.

Szkolenie uzupełniające – 80 godzinne – dla opiekuna dzieci do lat trzech w żłobkach i klubach dziecięcych, o którym mowa w art. 16 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Liczba godzin: 80 godzin – w tym 80 w formie zajęć warsztatowych. Program szkolenia nie przewiduje praktyk zawodowych.

Szkolenie skierowane do osób, które:

 • chcą podjąć pracę w żłobku lub klubie dziecięcym jako opiekun;
 • posiadają co najmniej wykształcenie średnie;
 • posiadają co najmniej dwuletnie udokumentowanie doświadczenie w pracy z dziećmi do lat 3;
 • nie  pracowały z dziećmi w wieku do lat 3 przez okres co najmniej 6 miesięcy bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun.

W wyżej wymienionych przypadkach osoba zobowiązana jest w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na stanowisku opiekuna odbyć 80-godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności.

Program szkolenia:

1) Stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka (60 godzin):

a) rozpoznawanie potrzeb rozwojowych dziecka,

b) źródła szans i zagrożeń rozwoju dziecka w wieku do lat 3,

c) wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,

d) innowacyjne metody planowania, organizowania, monitorowania i dokumentowania procesu rozwoju dziecka,

e) budowanie relacji społecznych z dzieckiem, rodzicami i lokalnymi służbami odpowiedzialnymi za rozwój dziecka;

2) kompetencje opiekuna dziecka (20 godzin):

a) odpowiedzialność prawna opiekuna,

b) umiejętności radzenia sobie ze stresem i rozwiązywania problemów.

W ramach szkolenia otrzymasz:

 • możliwość udziału w zajęciach teoretycznych i warsztatowych  prowadzonych przez skutecznych, sprawdzonych trenerów, mających doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla kadry żłobków i klubów dziecięcych,
 • serwis kawowy w trakcie szkolenia,
 • materiały szkoleniowe dla uczestników – materiały bieżące uczestnicy otrzymują w trakcie każdych zajęć, pod koniec części warsztatowej szkolenia każdy otrzymuje skrypt obejmujący całość omawianych zagadnień,
 • certyfikat uprawniający do wykonywania zawodu Opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, dający także uprawnienia do  pracy jako Opiekun dzienny oraz Wolontariusz, wydany na podstawie decyzji Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nr 27/2016 z dnia 13 maja 2016 roku (poprzednia 5 letnia decyzja Ministerstwa nr 11/2011 z dnia 31 maja 2011 roku).

Opiekun Dzienny – 160 godzinne szkolenie podstawowe

Children playing with musical toys. Isolated on white background

Jeśli zainteresowało Cię to szkolenie –  wyślij do nas wypełniony formularz zgłoszeniowy. Skontaktujemy się z Tobą w celu potwierdzenia chęci udziału w szkoleniu. Pobierz formularz.

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się o aktualnych promocjach. Weź udział w rekrutacji do Projektu na Opiekuna Dziennego i skorzystaj z bezpłatnego szkolenia. Więcej informacji w zakładce „Zaopiekuj się Maluchem”.

Szkolenie podstawowe – 160-godzinne – dla dziennego opiekuna, o którym mowa w art. 39 ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Liczba godzin: 160 godzin – w tym 130 w formie zajęć warsztatowych i 30 w formie praktyk. Praktyki odbywają się w placówkach zajmujących się opieką nad dziećmi do lat 3 – żłobki, punkty opieki dziennej.

Szkolenie skierowane do osób:

 • nie posiadających kwalifikacji w zawodzie: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego;
 • nie posiadających udokumentowanego (co najmniej rocznego) doświadczenia w pracy z dziećmi do 3 roku życia uzyskanego bezpośrednio przed podjęciem pracy jako opiekun.

Ponadto osoba, która chce zostać opiekunem musi spełniać następujące wymagania:

 • daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi;
 • nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona ani ograniczona;
 • wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;
 • nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne,
 • posiada warunki lokalowe zapewniające bezpieczną opiekę nad dzieckiem.

Program szkolenia:

1) ROZWÓJ DZIECKA W OKRESIE WCZESNEGO DZIECIŃSTWA (20 GODZIN):

2) STYMULOWANIE WSZECHSTRONNEGO ROZWOJU DZIECKA (90 GODZIN):

3) KOMPETENCJE OPIEKUNA DZIECKA (20 GODZIN):

4) PRAKTYKI ZAWODOWE (30 GODZIN).

W ramach szkolenia otrzymasz:

 • możliwość udziału w zajęciach teoretycznych i warsztatowych  prowadzonych przez skutecznych, sprawdzonych trenerów, mających doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla kadry żłobków i klubów dziecięcych,
 • organizację praktyk zawodowych – praktyki odbywają się zarówno w wypróbowanych pod względem jakości żłobkach prywatnych, jak i w polecanych żłobkach miejskich w Warszawie; w szczególnych przypadkach możemy zorganizować praktyki w placówkach poza Warszawą,
 • serwis kawowy w trakcie szkolenia,
 • materiały szkoleniowe dla uczestników – materiały bieżące uczestnicy otrzymują w trakcie każdych zajęć, pod koniec części warsztatowej szkolenia każdy otrzymuje skrypt obejmujący całość omawianych zagadnień,
 • certyfikat uprawniający do wykonywania zawodu Opiekun dzienny oraz Wolontariusz, wydany na podstawie decyzji Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nr 27/2016 z dnia 13 maja 2016 roku (poprzednia 5 letnia decyzja Ministerstwa nr 11/2011 z dnia 31 maja 2011 roku).

 

Opiekun Dzienny – 40 godzinne szkolenie uzupełniające

child boy playing with toys

Jeśli zainteresowało Cię to szkolenie –  wyślij do nas wypełniony formularz zgłoszeniowy. Skontaktujemy się z Tobą w celu potwierdzenia chęci udziału w szkoleniu. Pobierz formularz.

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się o aktualnych promocjach. Weź udział w rekrutacji do Projektu na Opiekuna Dziennego i skorzystaj z bezpłatnego szkolenia. Więcej informacji w zakładce „Zaopiekuj się Maluchem” oraz „Aktualnościach”.

Szkolenie uzupełniające – 40-godzinne – dla dziennego opiekuna, o którym mowa w art. 39 ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Liczba godzin: 40 godzin – w formie teoretycznych zajęć warsztatowych.

Szkolenie skierowane do osób:

 • posiadających kwalifikacje w zawodzie: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego;
 • nie posiadających udokumentowanego (co najmniej rocznego) doświadczenia w pracy z dziećmi do 3 roku życia uzyskanego bezpośrednio przed podjęciem pracy jako opiekun.

Ponadto osoba, która chce zostać opiekunem musi spełniać następujące wymagania:

 • daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi;
 • nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona ani ograniczona;
 • wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;
 • nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne,
 • posiada warunki lokalowe zapewniające bezpieczną opiekę nad dzieckiem.

 

Program szkolenia:

1) Udzielanie dziecku pierwszej pomocy;

2) Umiejętności radzenia sobie ze stresem i rozwiązywania problemów;

3) Innowacyjne metody stymulowania rozwoju dziecka.

W ramach szkolenia otrzymasz:

 • możliwość udziału w zajęciach teoretycznych i warsztatowych  prowadzonych przez skutecznych, sprawdzonych trenerów, mających doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla kadry żłobków i klubów dziecięcych,
 • serwis kawowy w trakcie szkolenia,
 • materiały szkoleniowe dla uczestników – materiały bieżące uczestnicy otrzymują w trakcie każdych zajęć, pod koniec części warsztatowej szkolenia każdy otrzymuje skrypt obejmujący całość omawianych zagadnień,
 • certyfikat uprawniający do wykonywania zawodu Opiekun dzienny oraz Wolontariusz, wydany na podstawie decyzji Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nr 27/2016 z dnia 13 maja 2016 roku (poprzednia 5 letnia decyzja Ministerstwa nr 11/2011 z dnia 31 maja 2011 roku).

Weź udział w rekrutacji do Projektu na Opiekuna Dziennego i skorzystaj z bezpłatnego szkolenia oraz możliwości podjęcia pracy po zakończeniu szkolenia!

Wypełnij formularz zgłoszeniowy oraz wyślij swoje CV. Po weryfikacji otrzymanych dokumentów skontaktujemy się z Tobą w celu umówienia się na spotkanie rekrutacyjne!

 

Więcej informacji na temat rekrutacji na szkolenie przeczytasz w zakładce „AKTUALNOŚCI”,  zaś szczegółowy opis  Projektu „Opiekun Dzienny” znajdziesz w zakładce „ZAOPIEKUJ SIĘ MALUCHEM”.

Liczba miejsc ograniczona! Rekrutacja trwa do 1 października 2016 r.!

Wolontariusz

curious baby boy studying nursery room

 

Jeśli zainteresowało Cię to szkolenie –  wyślij do nas wypełniony formularz zgłoszeniowy. Skontaktujemy się z Tobą w celu potwierdzenia chęci udziału w szkoleniu. Pobierz formularz.

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się o aktualnych promocjach. Weź udział w rekrutacji do Projektu na Opiekuna Dziennego i skorzystaj z bezpłatnego szkolenia. Więcej informacji w zakładce „Zaopiekuj się Maluchem”.

 

Szkolenie – 40 godzinne – dla Wolontariuszy pracujących z dziećmi do 3 roku życia, o którym mowa w art. 17.2 ustawy z dnia 4 lutego 2011  o opiece nad dziećmi w wielu do lat 3.

Liczba godzin: 40 godzin – w formie teoretycznych zajęć warsztatowych.

 

Osoba, która chce zostać wolontariuszem musi spełniać następujące wymagania:

 • daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi;
 • nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona ani ograniczona;
 • wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;
 • nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne.

 

Program szkolenia:

1) udzielanie dziecku pierwszej pomocy;

2) opieka pielęgnacyjna;

3) stymulowanie rozwoju dziecka przez organizowanie zabaw: eksploracyjnych, muzycznych, rytmicznych, plastycznych
i technicznych.

 

W ramach szkolenia otrzymasz:

 • możliwość udziału w zajęciach teoretycznych i warsztatowych  prowadzonych przez skutecznych, sprawdzonych trenerów, mających doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla kadry żłobków i klubów dziecięcych,
 • serwis kawowy w trakcie szkolenia,
 • materiały szkoleniowe dla uczestników – materiały bieżące uczestnicy otrzymują w trakcie każdych zajęć, pod koniec części warsztatowej szkolenia każdy otrzymuje skrypt obejmujący całość omawianych zagadnień,
 • certyfikat uprawniający do sprawowania pomocy jako Wolontariusz do opieki nad dziećmi do lat 3, wydany na podstawie decyzji Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nr 27/2016 z dnia 13 maja 2016 roku (poprzednia 5 letnia decyzja Ministerstwa nr 11/2011 z dnia 31 maja 2011 roku).

 

Asystent Rodziny

Ecology house in hands

 

Jeśli zainteresowało Cię to szkolenie –  wyślij do nas wypełniony formularz zgłoszeniowy. Skontaktujemy się z Tobą w celu potwierdzenia chęci udziału w szkoleniu. Pobierz formularz.

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się o aktualnych promocjach. Nabór osób chętnych na szkolenie prowadzony jest w sposób ciągły.

Szkolenie Asystenta Rodziny – 250 godzinne prowadzone jest na  podstawie otrzymanej decyzji Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 lutego 2012 roku, nr  5/2012/Ar.  Ukończenie szkolenia daje możliwość uzyskania kwalifikacji do pracy w zawodzie Asystenta Rodziny.

 

Więcej informacji na temat szkolenia już wkrótce.

 

Dla firm i instytucji

Business Team Running Down from the Hill

 

Szkolenia dla firm i instytucji prowadzone są w oparciu o indywidualne potrzeby każdego klienta. 

Terminy, tematy i koszt szkolenia ustalane są indywidualnie na zlecenie danej Instytucji.

Oferujemy szkolenia zawodowe oraz warsztaty rozwoju zawodowego, w tym szkolenia doskonalące oraz rozwoju osobistego dla pracowników firm i instytucji. Zakres szkoleń dostosowany jest do indywidualnych zleceń.

 

Więcej informacji na temat oferty już wkrótce.