Pierwsza pomoc przedmedyczna pediatryczna

Już wkrótce odbędzie się u nas Szkolenie „Pierwsza pomoc przedmedyczna pediatryczna”.

Zajęcia zaplanowane są na 1 grudnia 2019 roku.

Osoby uczestniczące w szkoleniu otrzymają zaświadczenie z tym związane.

Szkolenie „Pierwsza pomoc przedmedyczna pediatryczna” prowadzone jest przez doświadczonego, ratownika medycznego, który prócz pracy w Pogotowiu Ratunkowym pracuje również w Szpitalu dziecięcym. Od wielu lat również prowadzi szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy, w szczególności uwzględniając sytuacje, które mogą się wydarzyć w pracy z dziećmi do 3 roku życia. Ma świetny kontakt z grupą i skuteczne metody pomagające pokonać blokujące przekonania.

Podczas szkolenia nabędziecie wiele cennych i niezbędnych w pracy z dziećmi umiejętności związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa, ratowaniem zdrowia i życia. Jeśli już w tym zakresie macie swoje doświadczenia, będzie okazja, aby rozwinąć te kompetencje.

Zapraszając na szkolenie postanowiliśmy zrobić małe zostawienie artykułów z Ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3, związanych właśnie ze szkoleniem z zakresu pierwszej pomocy

Zapisy dotyczące Opiekunów  w żłobku i klubie dziecięcym

art. 16. pkt 2.

„Opiekunem w żłobku lub klubie dziecięcym może być także osoba, która odbyła nie wcześniej niż 2 lata przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun szkolenie z udzielania dziecku pierwszej pomocy (…).

art. 17.

„Wolontariusz, przed rozpoczęciem świadczenia pracy w żłobku lub klubie dziecięcym, zobowiązany jest do odbycia szkolenia z udzielania dziecku pierwszej pomocy.”

art. 18 a.
1. Opiekun oraz wolontariusz zobowiązani są do odbycia co 2 lata szkolenia z udzielania dziecku pierwszej pomocy.
2. Szkolenie, o którym mowa w ust. 1, nieodpłatnie zapewnia podmiot prowadzący żłobek lub klub dziecięcy.
1.Dziennym opiekunem może być osoba, która:
(…)
7) odbyła nie wcześniej niż 2 lata przed rozpoczęciem pełnienia funkcji dziennego opiekuna szkolenie z udzielania dziecku pierwszej pomocy.
(…)
2b. Dzienny opiekun zobowiązany jest do odbycia co 2 lata szkolenia z udzielania dziecku pierwszej pomocy.
2c. Szkolenie, o którym mowa w ust. 2b, dziennym opiekunom zatrudnionym przez podmioty, o których mowa w art. 8 tworzenie i prowadzenie żłobka i klubu dziecięcego ust. 1, nieodpłatnie zapewniają te podmioty.